Pokojninsko varčevanje

 

Danes je dodatno pokojninsko zavarovanje skoraj nuja, je pa to edina oblika varčevanja, pri katerem lahko uveljavljamo davčno olajšavo.

Čeprav se je še nedolgo nazaj zdelo, da je varčevanje za pokojnino res le dobra volja in želja posameznika, je to danes postala že nuja. "Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja dopolnitev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Namen tovrstnega zavarovanja je pokrivanje izpada dohodka po upokojitvi, oziroma zagotavljanje ustreznejše materialne in socialne varnosti v tretjem življenjskem obdobju.

Z zasebnim pokojninskim varčevanjem sami poskrbite za svojo prihodnost.

Če o tem, kako bomo živeli po upokojitvi, še nismo razmišljali, je sedaj pravi čas za to – ne glede na to, koliko let delovne dobe je še pred nami. Če se bo med novoletnimi zaobljubami znašla tudi tista o varčevanju, bomo na pravi poti. Seveda pa jo bo potem treba še izvesti. Kako? Možnosti varčevanja je veliko, vsaka ima svoje prednosti in slabosti, katere izbrati, je odvisno od tega, koliko časa bomo varčevali, kolikšno naložbeno tveganje nam finančni položaj in življenjske okoliščine dovoljujejo ter koliko smo ga sploh pripravljeni sprejeti. Postaviti si moramo še cilj: si izračunati, koliko denarja bomo potrebovali in kolikšen znesek bomo za to mesečno namenjali. Pri svojih načrtih pa moramo biti racionalni. Takšnemu načrtu, ki bi od nas zahteval, da bi na stran dajali več, kot bi si dejansko lahko privoščili, se bomo slej ko prej morali odpovedati. Temeljit pogovor z nami  se ponavadi izkaže za dobro odločitev, saj vam bomo z znanjem in izkušnjami pomagali narediti strategijo, ki vas bo pripeljala do zastavljenega cilja.

 

Pokojninsko zavarovanje

Kakšne vrste pokojninskih zavarovanj poznamo in kakšna je njihova vloga?

Sistem pokojninskega zavarovanja v Sloveniji se pogosto opisuje kot t. i. sistem treh stebrov.

Prvi steber

gre za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki deluje po načelih vzajemnosti in medgeneracijske solidarnosti. Prvi steber določa pravice in obveznosti za primer starosti, invalidnosti in smrti (pravico do pokojnine, pravico na podlagi invalidnosti, pravico do letnega dodatka in pravico do dodatka za pomoč in postrežbo), ki so določene na podlagi plačanih prispevkov.

Za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposleni skupaj z delodajalci prispevajo sredstva za pokojninsko blagajno Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Drugi steber zajema:

1. Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je nadomestilo za benificirano delovno dobo. To zavarovanje plačujejo delodajalci zaposlenim, ki opravljajo dela, katerih po določeni starosti ni več mogoče opravljati, ali dela, ki so zdravju škodljiva.

Gre za poklicno zavarovanje, ki zagotavlja pravico do poklicne pokojnine, pri čemer zavarovanec prevzema naložbeno tveganje za sredstva nad višino zajamčenega donosa, medtem ko za zajamčeni donos, določen s pokojninskim načrtom, jamči upravljavec sklada.  Izvaja se v okviru sklada SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba.

2. Dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ), ki je namenjeno vsem že vključenim v prvi steber ali uživalcem pravic iz prvega stebra. Deli se na:

  • individualno zavarovanje – zavarovanje, v katerega se posameznik vključi samostojno in sam financira premije;
  • kolektivno zavarovanje – premije deloma ali v celoti financira delodajalec.

Namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je zbiranje in plemenitenje sredstev na osebnih računih zavarovancev v posameznem pokojninskem skladu. Pravice in obveznosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja v obdobju varčevanja ureja pokojninski načrt sklada, ki ga odobri Ministrstvo, pristojno za delo in je sestavni del Pravil pokojninskega sklada.

Odgovornost za upravljanje sredstev na osebnih računih zavarovancev, za zagotavljanje zajamčenega donosa in za izplačevanje dodatnih pokojnin oziroma drugih izplačil iz DPZ prevzemajo upravljavci pokojninskih skladov (banke, zavarovalnice ali pokojninske družbe).

Zbrana sredstva zavarovanci po upokojitvi koristijo v obliki dodatne pokojnine – mesečne rente.

Varčevanje v okviru sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja je spodbujeno z davčno olajšavo.

Varčevanje v okviru sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja je spodbujeno z davčno olajšavo.

Tretji steber zajema razne druge oblike rentnih varčevanj oziroma zavarovanj, vsem pa je skupno, da povečujejo socialno varnost. Pomeni prostovoljne oblike naložbenih, kapitalskih, pokojninskih oziroma življenjskih zavarovanj, ki jih zavarovanci sklepajo pri različnih finančnih institucijah.